Statut Fundacji Jerzego Turowicza

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1

Nazwa Fundacji

Fundacja pod nazwą „Fundacja Jerzego Turowicza” zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez następujące osoby:

1)            Krzysztof Kozłowski

2)            Nela Amit-Eisenberg

3)            Alicja Baluch

4)            Jacek Baluch

5)            Władysław Bartoszewski

6)            Filip Biały

7)            Beata Chmiel

8)            Dorotea Cywińska

9)            Tomasz Dostatni

10)          Łukasz Dulęba

11)          Małgorzata Dziewulska

12)          Michał Heller

13)          Michał Komar

14)          Maciej Kozłowski

15)          Arkadiusz Lechowski

16)          Albrecht Rudolf Lempp

17)          Elżbieta Lempp

18)          Janina Ochojska-Okońska

19)          Epaminondas Jerzy Osiatyński

20)          Joanna Ronikier

21)          Krzysztof Śliwiński

22)          Maria Szychowska

23)          Marta Szostkiewicz

24)          Adam Szostkiewicz

25)          Maria Tyszkiewicz

26)          Andrzej Wielowieyski

27)          Włodzimierz Zagórski-Ostoja

28)          Katarzyna Zimmerer

29)          Witold Bereś

30)          Marta Bergier

31)          Tomasz Bergier

32)          Barbara Biernacka-Poźniak

33)          Krzysztof Burnetko

35)          Tomasz Fiałkowski

36)          Łucja Hołuj

37)         Joanna Janiszewska

38)          Elżbieta Jogałła

39)          Damian Kalbarczyk

40)          Bronisław Maj

 41)         Agnieszka Kosińska

43)          Grzegorz Kozakiewicz

44)          Anna Kozłowska-Kalbarczyk

45)          Alicja Kozłowska

46)          Andrzej Kramarz

47)          Miłowit Kuniński

48)          Karol Lubelski

49)          Małgorzata Majewska

50)          Maria Makuch

51)          Anna Mateja

52)          Zofia Morstin

53)          Małgorzata Morstin

54)          Maria Osterwa-Czekaj

55)          Anna Pawlikowska

56)          Marcin Pera

57)          Andrzej Perzyński

58)          Tadeusz Pieronek

59)          Ewa Preisner

61)          Stanisław Rodziński

62)          Joachim Russek

63)          Krystyna Sadowska

64)          Krystyna Sieniawska

65)          Jerzy Sieniawski

66)          Agnieszka Skąpska

67)          Helena Skąpska

68)          Jerzy Skąpski

69)          Marek Skwarnicki

70).         Michał Smoczyński

71)          Magdalena Smoczyńska  

72)          Marta Smoczyńska

73)          Maciej Smoczyński

74)          Wojciech Smoczyński

75)          Elżbieta Sowa

76)          Beata Sowińska

77)          Anna Szczepańska-Krasoń

78)          Antonina Turnau

79)          Teresa Walas

80)          Jan Widacki

81)          Henryk Woźniakowski

82)          Adam Zagajewski

83)          Jerzy Zdrada

84)          Krystyna Krynicka

85)          Teresa Skoczyńska

86)          Paweł Próchniak

87)          Maciej Plewiński

88)          Krystyna Zachwatowicz-Wajda

89)          Izabella Smoczyńska

 

zwanych dalej łącznie „Fundatorami” lub każdy z osobna „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 15 czerwca 2011 roku przed asesorem notarialnym Sławomirem Gołąbkiem, zastępcą notariusza Witolda Kapusty prowadzącego Kancelarię Notarialną w Krakowie  przy ul. Armii Krajowej 19 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Oz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.

§ 2.

Osobowość prawna, teren działania Fundacji,

siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 3. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
 4. Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały i filie.
 5. Fundacja może tworzyć oddziały poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3.

Czas trwania Fundacji

Fundacja jest utworzona na czas nieograniczony.

§ 4.

Organ nadzorujący

Organem nadzorującym Fundację jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 5.

Pieczęcie i odznaczenia

 1. Fundacja używa pieczęci okrągłej lub podłużnej z napisem „Fundacja Jerzego Turowicza w Krakowie.”
 2. Fundacja może używać skrótu swojej nazwy i wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników tej nazwy w językach obcych.
 3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II

Przedmiot i Formy działania Fundacji

§ 6.

Cele Fundacji

Celem Fundacji jest dokumentowanie, utrwalanie i promowanie pamięci o dorobku, życiu i działalności Jerzego Turowicza, oraz działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju nauki, kultury i życia społecznego zgodnych z przesłaniem płynącym z myśli i drogi życiowej Jerzego Turowicza

§ 7.

Formy realizacji celu Fundacji

1)    Fundacja realizuje swój cel w sferze działań publicznych poprzez:

a)     Promocję i działalność edukacyjną, wydawniczą, literacką i artystyczną;

b)    Finansowanie szeroko rozumianych prac archiwizacyjnych, wydawniczych i redakcyjnych, w tym zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do ich przeprowadzenia a także finansowanie Archiwum Jerzego Turowicza;

c)    Finansowanie wyjazdów krajowych i zagranicznych, działalności promocyjnej i innej podobnej działalności w ramach realizacji celów Fundacji;

d)    Inicjowanie i organizowanie akcji w celu pozyskiwania środków do realizacji celów statutowych Fundacji;

e)    Udzielanie stypendiów i nagród;

f)     Propagowanie i dystrybucję publikacji oraz dzieł nauki i sztuki, których charakter jest zbieżny z celami Fundacji określonymi w niniejszym Statucie;

g)    Organizowanie spotkań, sympozjów, kursów, konkursów kulturalnych i artystycznych oraz imprez promujących cele działania Fundacji;

h)   Organizowanie i prowadzenie bibliotek, archiwów oraz ośrodków dokumentacji;

i)    Opiekę nad zasłużonymi twórcami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej;

j)    Współpracę z osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą, których cele są zbieżne z celami Fundacji;

k)    Wspieranie niedochodowych instytucji prowadzących działalność zgodną z celami Fundacji;

l)      Organizowanie i finansowanie odczytów, seminariów, sympozjów, festiwali, wystaw, wernisaży, konkursów, występów, warsztatów i szkoleń, jak również działalności oświatowej oraz propagowania i wymiany doświadczeń w zakresie objętym celami Fundacji;

m)   Organizowanie i finansowanie staży, praktyk i wyjazdów stypendialnych dla osób zaangażowanych w działalność w zakresie objętym celami Fundacji;

n)    Współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność, o charakterze tożsamym z celami Fundacji;

o)    Skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celami, w tym przedstawicieli środowisk naukowych i edukacyjnych w kraju i zagranicą.

p)    Działalność na rzecz wspierania rozwoju wrażliwości i dojrzałości ludzkiej w świetle chrześcijańskiej koncepcji człowieka i świata.

q)    Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju życia społecznego i religijnego

r)     Promocję i organizację wolontariatu

s)     Promocję kultury, sztuki, oraz ochronę dóbr kultury i tradycji

t)     Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich

u)     Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

v)     Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Dla osiągnięcia swoich celów statutowych, Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

Rozdział III

Majątek Fundacji

§ 8.

Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji

Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 9.

Dochody Fundacji

1     Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

a)                  darowizn, subwencji, spadków i zapisów;

b)                  dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;

c)                  dotacji i subwencji osób prawnych;

d)                  dochodów ze zbiórek, darów i imprez publicznych;

e)                  odsetek i depozytów bankowych;

f)                   dywidendy i zysków z akcji i udziałów.

2     Dochody z dotacji, darowizn, subwencji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 10.

 1. Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Rada Fundacji oraz Kolegium Fundatorów.
 2. Zarząd Fundacji jest jej organem zarządzającym.
 3. Rada Fundacji jest organem nadzorującym i opiniodawczym w zakresie działalności Fundacji.
 4. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w zarządzie
 5. Kolegium Fundatorów jest organem doradczym.
 6. W skład Rady Fundacji i Zarządu Fundacji mogą wchodzić Fundatorzy.

§ 11.

Sposób powoływania Zarządu

 1. Członków pierwszego składu Zarządu powołują Fundatorzy na trzyletnią kadencję. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje Rada Fundacji.
 2. Organem uprawnionym do powoływania i odwoływania członków Zarządu jest Rada Fundacji.
 3. W przypadku, gdy po upływie kadencji Zarządu nowy jego skład nie został powołany, Zarząd w dotychczasowym składzie spełnia swe funkcje do czasu powołania nowego Zarządu.

§ 12.

Skład Zarządu i czas trwania jego mandatu

 1. Zarząd Fundacji składa się co najmniej z trzech osób.
 2. Członkowie Zarządu powołani zostają przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu
 5. Zarząd może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów.
 6. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin.
 7. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
 8. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:

a)       złożenia rezygnacji:

b)       podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu;

c)        choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;

d)       nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;

e)       istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§ 13.

Kompetencje i obowiązki Zarządu

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji nie zastrzeżonych dla Rady Fundacji, a w szczególności:

a)       uchwalanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji, w tym przygotowanie rocznego budżetu Fundacji.

b)       sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

c)        przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów;

d)       ustalanie wysokości środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji w ramach budżetu zatwierdzonego przez Radę Fundacji;

e)       sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji i przedstawianie ich do zatwierdzania Radzie Fundacji;

f)        zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów;

g)       podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.

3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należącą do zadań Fundacji.

  4. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

5. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 14.

Posiedzenia i uchwały Zarządu

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu
 2. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały konieczna jest obecność połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji.
 3. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu Fundacji, a w razie jego nieobecności Wiceprezes, lub inny członek Zarządu Fundacji wskazany przez Prezesa Fundacji.
 4. O terminach posiedzeń Zarządu Fundacji powiadamiani są członkowie Zarządu Fundacji.

§15.

Składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji

Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Fundacji aktów prawnych i zobowiązań upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołany przez Zarząd.

§16

Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji składa się z co najmniej pięciu członków.
 2. Członków pierwszego składu Rady w tym Przewodniczącego powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków.
 4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 5. Członkowie Rady Fundacji:a) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

b) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.

§ 17

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
 3. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.

§ 18

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 2. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 3. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 4. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 5. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 6. Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.

§ 19

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 20

Rola Kolegium Fundatorów

 1. W skład Kolegium Fundatorów wchodzą fundatorzy.
 2. Kolegium Fundatorów jest organem doradczym.
 3. Członkowie Kolegium Fundatorów mają prawo brać udział w posiedzeniach Rady Fundacji, z głosem doradczym.
 4. Kolegium Fundatorów może opracować swój regulamin.
 5. Kolegium Fundatorów może wybrać spośród swoich członków przewodniczącego, może ponadto wybrać wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 6. Zarząd ma obowiązek przekazać Kolegium Fundatorów coroczne sprawozdanie z działalności fundacji po jego zatwierdzeniu przez Radę Fundacji
 7. Kolegium Fundatorów ma prawo przedstawiać swoje opinie do sprawozdań i przedkładać je Radzie Fundacji i Zarządowi.

Rozdział V

Połączenie z inną Fundacją

§ 21.

 1. Fundacja dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów statutowych może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji
 3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje jednomyślnie Zarząd Fundacji po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.

Rozdział VI

Likwidacja Fundacji

§ 22.

 1. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
 3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę Fundacji, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

ROZDZIAŁ  VII

Postanowienia końcowe

§ 23

Statut jest tekstem jednolitym, składającym się z 23 paragrafów i wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji

 

Kraków, dnia 15 czerwca 2011 roku